top of page

Algemene voorwaarden

Versie: Juli 2020

Gegevens fotograaf

Websitewww.stefanfaustfotografie.nl
Telefoon : +31 (0)6 18402340

KVK: 78316723

BTW-ID: NL003319026B86 

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle vormen van fotografie door Stefan Faust, handelend onder de naam: Stefan Faust Fotografie. Bij het boeken van een fotoshoot, complete reportage of aankopen in de webshop gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van Stefan Faust Fotografie.

Offertes

Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. In de offerte staan het aantal uren omschreven. Bij de opdracht zijn de foto’s op hoge resolutie zonder watermerk inbegrepen. De prijzen genoemd in offertes zijn 7 dagen geldig. 

Nadat is aangegeven dat men definitief van de offerte gebruik wil maken en de offerte vervolgens getekend en binnen 7 dagen geretourneerd is, wordt de offerte een overeenkomst en wordt de betreffende datum en het afgesproken aantal uren definitief in de agenda gezet. De datum voor huwelijksfotografie wordt dus enkel gereserveerd na het getekend terugsturen van de offerte.

Foto’s en gebruik (zie ook auteursrecht)

Voor bruidsfotografie:
De fotograaf mag naar eigen, creatief inzicht de foto’s maken. Het fotograferen van “echte” momenten hebben altijd voorrang tijdens de dag. Bruidsparen mogen de foto’s zoveel laten bijmaken als men zelf wil en uiteraard gebruiken voor privé doeleinden. De foto’s mogen op sociale media natuurlijk ook gewoon gedeeld worden; vermeld a.u.b. wel altijd de website van Stefan Faust Fotografie. Publicatie van de afbeeldingen op een persoonlijke website (dus niet commercieel) is toegestaan, mits gebruik gemaakt wordt van geleverde verkleinde foto’s met logo, of wanneer de volgende copyright vermelding wordt gebruikt: Foto: Stefan Faust Fotografie (www.stefanfaustfotografie.nl).

 

Voor bedrijven:
Foto’s mogen worden geplaatst met naamsvermelding na overleg. 

 

Algemeen:
Foto’s mogen op geen enkele wijze worden bewerkt en dan online worden geplaatst. De origineel aangeleverde foto’s mogen dat natuurlijk wel met naamsvermelding.

 

Publicatie door de fotograaf

Foto’s uit alle mogelijke reportages mogen door Stefan Faust Fotografie gebruikt worden ter promotie van de beroepsactiviteiten op eigen website, zoals het portfolio op de website of in social media posts.

 

Auteursrecht foto’s 
  • Het auteursrecht van de foto berust te allen tijde bij de fotograaf.

  • Het is niet toegestaan foto’s van fotograaf, in welke vorm dan ook, aan te passen en deze op internet te plaatsen.

  • Bij het leveren van de foto’s heeft de klant recht tot reproductie voor eigen (privé) gebruik.

  • Het is niet toegestaan om bestanden voor commerciële of non-profit bedrijven te gebruiken en/of te publiceren in gedrukte media of op internet, tenzij hiervoor een licentie is afgegeven. Deze licentie voorwaarden staan vermeld in de offerte en op de betreffende licentiefactuur.

  • Het is niet toegestaan foto’s in te sturen naar fotowedstrijden zonder nadrukkelijke toestemming van de fotograaf.

  • De klant geeft de fotograaf toestemming voor het gebruik van de gemaakte foto’s voor promotie doeleinden. Zoals: blog, portfolio, sociale media.

  • De klant mag foto’s voor privégebruik op Sociale Media plaatsen. Hierbij dient te allen tijde vermeld te worden: “Foto’s gemaakt door Stefan Faust Fotografie”, naast vermelding van de website: www.stefanfaustfotografie.nl

 

Eigendom Foto’s

Foto’s uit de reportage mogen door Stefan Faust Fotografie gebruikt worden ter promotie van de beroepsactiviteiten op eigen website, zoals portfolio op de website en mogen worden gebruikt voor deelname aan wedstrijden.

 

Het is niet toegestaan de fotobestanden te verkopen voor commercieel gebruik zonder schriftelijke toestemming van de fotograaf. Zie hiervoor ook het kopje “auteursrecht foto’s”.

 

Bewaren bestanden

De klant is zelf verantwoordelijk voor het maken van een backup van de aangeleverde bestanden. Bestanden worden sowieso minstens een drietal maanden bewaard vanaf het moment van versturen van de definitieve foto’s. Het is aan te raden om zelf een aantal kopieën te maken als backup. Niet gebruikt materiaal is in een later stadium niet opvraagbaar of opeisbaar.

Producten bestellen

Fotoproducten worden pas na ontvangst van de betaling bij de leverancier besteld.

Levertijd van de producten verschilt per product en kun je aanvragen bij de bestelling. Echter levert dit geen garantie.

Schade aan producten moet binnen 2 dagen na ontvangst kenbaar gemaakt worden. Hierna vervalt het recht op een nieuw product. Bestelde producten kunnen niet worden geretourneerd. U kunt zich niet beroepen op het beroepingsrecht aangezien het om maatproducten gaat.

 

De fotograaf werkt met een professioneel gekalibreerd beeldscherm welke is geoptimaliseerd voor een minimaal kleurverschil bij het drukken van fotoafdrukken. Het is mogelijk dat de klant op zijn/haar beeldscherm de kleuren anders ervaart.

Fotograaf is niet aansprakelijk wanneer het eindproduct afwijkt van de kleurweergave op het beeldscherm van de klant.

Men heeft bij afwijkende kleurweergave ten opzichte van zijn/haar eigen beeldscherm geen recht op een nieuw product, het terugstorten van de betaling of een andere vergoeding.

Indien men zelf producten besteld van de door fotograaf aangeleverde foto’s is de fotograaf niet verantwoordelijk voor dit eindproduct.

Levering fotomateriaal

Voor bruidsfotografie
De bewerkte foto’s worden in hoge resolutie in jpg, binnen 4-8 weken na de trouwdatum geleverd. De beeldselectie van de bruiloftsreportage wordt door Stefan Faust Fotografie gedaan, er is geen inzage in de bestanden mogelijk en de nabewerking wordt door Stefan bepaald conform de voorbeelden en stijl van het portfolio op de website. Hierin heeft het bruidspaar geen inspraak. Alle raw-files worden bewerkt op een gekalibreerd scherm voor maximale kwaliteit in het album, waarbij de juiste witbalans wordt bepaald van de omgeving. Bij een ”edit” op de dag zelf betekent dit dat de preview kan afwijken omdat deze gemaakt is op een laptop. De geleverde beelden zijn heel precies bewerkt, juist van kleurechtheid en zijn leidend voor drukwerk in een eventueel album.

 

Alle foto’s worden bewerkt, zoals dat nodig is bij de ‘RAW’ bestanden op de voor Stefan Faust Fotografie typerende wijze van bewerken en omgezet naar een hoogste mogelijke resolutie jpg.

Wijze van betalen

Voor bruidsfotografie:

De factuur wordt verstuurd na het leveren van de foto's en dien uiterlijk twee weken na factuurdatum te zijn betaald.


Indien de opdracht na bevestiging wordt gewijzigd of geannuleerd (bijvoorbeeld in geval van ziekte of bijv. een sterfgeval binnen de familie van het bruidspaar) dan zal er als eerste naar een andere datum worden gekeken. Indien verzetten niet gewenst of niet mogelijk is, dan zal 35% van het afgesproken bedrag door het bruidspaar als compensatie van de vrijgehouden dag worden betaald.

Voor bedrijven:
Betaling na ontvangt van de factuur, binnen twee weken na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen.

 

Technische problemen

Stefan Faust Fotografie zal alle redelijke maatregelen treffen om de risico’s op technische problemen zoveel mogelijk te beperken en werkt met de professionele apparatuur van Nikon met diverse lenzen in het hoogwaardig segment.
Stefan Faust is niet aansprakelijk voor het niet leveren van alle fotomateriaal, bijvoorbeeld door het ontbreken van een file, of een mislukte opname. Hij probeert de dag daarentegen altijd zo goed mogelijk vast te leggen op de voor hem zo typerende ongedwongen, journalistieke wijze.
Bij technische problemen is fotograaf niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade en/of gemaakte kosten. In geval van overmacht, bijvoorbeeld bij externe oorzaken zoals brand, diefstal of een defecte geheugenkaart is iedere aansprakelijkheid van fotograaf uitgesloten.

 

Onmacht

In alle gevallen van schade door afwezigheid van de fotograaf door onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld ziekte), is de aansprakelijkheid van de fotograaf beperkt tot het terugbetalen van door de klant reeds aan fotograaf voldane bedragen.

Bij diefstal of plotseling (onverwachts) technisch falen van apparatuur gedurende de uitvoering van de opdracht, waaronder, maar niet beperkt tot, het verliezen of falen van computers, camera(s), geheugenkaarten of een ongeval zal de opdracht, voor zover mogelijk is, naar beste kunnen worden uitgevoerd en/of bewerkt. Bruidspaar kan fotograaf voor dergelijke onvoorzienbare omstandigheden niet in gebreke stellen, noch vragen of eisen om vergoeding of schadeloosstelling.

 

Privacy en persoonsgegevens

De Fotograaf zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens (zoals adres, geboortedatum, telefoonnummer, emailadres, etc) openbaar maken of doorgeven aan derden. Indien klant een product besteld kan fotograaf ervoor kiezen deze rechtstreeks bij klant te laten bezorgen. In dat geval zullen de adresgegevens van klant worden doorgegeven voor de verzending van het product.

 

Het plaatsen van een opdracht betekent dat u instemt voor het gebruik van de door fotograaf gemaakte foto’s op de website en/of reclamemateriaal. Indien het bruidspaar dit wenst is het mogelijk dat fotograaf geen namen in de bestandsnamen en op het blog gebruikt.

Aanvullende informatie voor bruidsfotografie

De reiskosten zijn inclusief tot 30 km

Alle details rondom het huwelijk worden uiterlijk twee weken voor de bruiloft nogmaals doorgesproken met de fotograaf, om eventuele wijzigingen door te geven.

 

Disclaimer

Stefan Faust Fotografie is niet verantwoordelijk voor enige schade die de klant kan lijden. Stefan Faust Fotografie geeft geen garanties voor schade die voortkomt uit het gebruik van zijn diensten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, verlies van gegevens dat voortkomt uit technische schade, vertragingen, niet aankomen, of verkeerde aflevering, en alle onderbrekingen van diensten veroorzaakt door Stefan Faust Fotografie

 

Indien niet aan de genoemde voorwaarden kan worden voldaan of tussentijds punten worden gewijzigd welke niet aan de algemene voorwaarden voldoen kan Stefan Faust Fotografie het contract te allen tijde eenzijdig opzeggen.

bottom of page